Počet bodov:
Popis:  9b

Odhadnite, aká je teplota varu vody na Mount Evereste a porovnajte vami vypočítanú hodnotu s nameranou hodnotou varu, \(T = \SI{71}{\celsius}\). Predpokladajte, že voda zovrie, keď tlak nasýtených pár dosiahne vonkajšieho atmosférického tlaku, a že merné skupenské teplo vyparovania vody \(L\) je nezávislé od teploty a rovnaké ako pri \(T = \SI{100}{\celsius}\), čiže \(\SI[per-mode = symbol]{2.26}{\mega\joule\per\kilo\gram}\).

  1. Pomocou adiabatickej atmosféry nájdite vzťah pre hodnotu tlaku vzduchu na Mount Evereste, ak viete, že pri hladine mora dosahuje \(\SI{101}{\kilo\pascal}\).

  2. Pomocou Clausius-Clapeyronovej rovnice nájdite teplotu varu vody na Mount Evereste. Pri výpočte dajte do rovnosti tlak nasýtených pár vzduchu pri teplote varu vody a tlak vzduchu na Mount Evereste. Využite, že pri atmosférickom tlaku na hladine mora sa voda varí pri \(\SI{100}{\celsius}\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.